Regulamin

REGULAMIN SERWISU

§1

Określenie Podmiotu Odpowiedzialnego

1. Podmiotem odpowiedzialnym [dalej Administrator] jest:

Adam Jacenków Prostudio

z siedzibą przy alei Komisji Edukacji Narodowej 20A/36, 02-797 Warszawa

NIP:5342049414

REGON: 141027478

Telefon: + 48 665 307 706

E-mail: kontakt@furnited.pl

§2

Postanowienia og ó lne

 1. Administrator prowadzi internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem furnited.pl .

 2. Ogłoszeniodawcą [dalej Klient] może być każda posiadająca Konto Klienta:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Użytkownikiem [dalej Użytkownik] może być:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem i/lub Użytkownikiem.

6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3

Warunki korzystania z usług

1. W celu skorzystania z usług należy posiadać poprawnie zweryfikowane Konto Klienta lub posiadać status Użytkownika.

2. Świadczenie usług ma charakter bezterminowy.

3. Klient oraz Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez Administratora. W tym calu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem podanym w paragrafie 1.

4. Administrator świadczy usługi darmowe oraz płatne.

§4

Użytkownik

 1. Posiadanie statusu Użytkownika nie wymaga wypełniania żadnych formularzy interaktywnych.

 1. Posiadanie statusu Użytkownika nie uprawnia do zawierania żadnych umów z Administratorem.

 1. Użytkownik może wypełnić dodatkowe formularze interaktywne znajdujące się na stronach internetowych Administratora w celu:

  - kontaktu z ogłoszeniodawcą (funkcja Wyślij wiadomość);

  - wysłania bezpośrednio z serwisu internetowego wiadomości email pod adres wskazany przez Użytkownika (funkcja Wyślij do przyjaciela);

  - zapisania ogłoszenia jako ulubione (funkcja Zapisz).

§5

Klient

1. Konto Klienta pozwala na spersonalizowane korzystanie z usług w tym dodawanie oraz promowanie ogłoszeń.

2. Każdy Klient może posiadać jedno Konto. W przypadku wykrycia przez Administratora większej ilości Kont administrowanych przez jednego Klienta, umowa o świadczenie usług zostanie zerwana, a Konta zostaną natychmiastowo zablokowane.

3. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Platformy podając: login, adres e-mail, hasło i inne informacje jakie mogą być wymagane.

4. Na adres email podany w formularzu wysyłana jest wiadomość weryfikacyjna z indywidualnie wygenerowanym linkiem aktywacyjnym. W momencie kliknięcia w link znajdujący się w wiadomości zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

6. Klient zobowiązany jest podać adres e-mail, login oraz inne dane jakie nie stoją w sprzeczności z prawem, nie naruszają praw osób trzecich ani ogólnie przyjętych norm obyczajowych (w tym nie są nazwiskiem osoby która nie wyraziła na to zgody, nie stanowią słów powszechnie uznawanych za wulgarne, nie zawierają treści nie zgodnych z obowiązującym prawem, nie wprowadzają osób trzecich w błąd, nie są znakiem towarowym do którego Klient nie ma praw).

7. Administrator może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za legalność materiałów przesyłanych oraz publikowanych przez Klienta.

9. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa, zgody, licencję niezbędne do wykorzystywania materiałów jakie wykorzystuje w ramach swojego Konta.

10. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Administrator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§6

Obowiązki Klienta i Użytkownika

1. Klient oraz Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. Klient oraz Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w sposób nie naruszający prawa osób trzecich oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

3. Klient oraz Użytkownik bez pisemnej zgody Administratora nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

4. Klient oraz Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści (w tym zdjęcia).

§7

Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator dokłada należytej staranności aby korzystanie z Usług było możliwe przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek, systemów operacyjnych, podstawowych konfiguracji sprzętowych.

2. Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia ciągłości działania usług. Nie gwarantuje on jednak ciągłej dostępności Usług.

3. Administrator może ograniczać dostęp do usług na czas napraw, prac modernizacyjnych, prac konserwacyjnych, audytów, aktualizacji, awarii.

4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wejście w posiadanie loginu i hasła przez osoby trzecie (z przyczyn niezawinionych przez Administratora),

 • szkody spowodowane niepoprawnym korzystaniem z Usług,

 • utratę danych pozwalających na dostęp do Usługi przez Klienta,

 • treści publikowane przez Użytkowników oraz Klientów,

 • dotrzymanie postanowień umów zawieranych pomiędzy Klientem a Użytkownikiem,

 • otrzymywanie przez Klienta niechcianych wiadomości e-mail.

5. Administrator może zaprzestać świadczenia usługi informując Klienta i Użytkownika z 7 dniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania Konta Klienta w celach sprzecznych z obowiązującym stanem prawnym, regulaminem, normami obyczajowymi Administrator zablokuje dostęp do świadczonych Usług oraz poinformuje odpowiednie organy ścigania o zdarzeniu.

7. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Użytkownikiem.

§8

Ogłoszenia

 1. Klient posiada możliwość publikacji ogłoszeń związanych z tematyką serwisu internetowego.

 2. Publikacja ogłoszeń jest darmowa.

 3. Klient publikując ogłoszenie zobowiązany jest każdorazowo wypełnić formularze interaktywne udostępnione przez Administratora.

 4. Każde ogłoszenie podlega weryfikacji przez Administratora. Publikacja następuje automatycznie po pozytywnej weryfikacji, która wykonywana jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

 5. Wszelkie informacje podane podczas tworzenia ogłoszenia muszą być zgodne ze stanem faktycznym i są wiążące dla Klienta.

 6. Klient może skorzystać z dodatkowo płatnych usług świadczonych przez Administratora, w tym usług promocji i wyróżnień ogłoszeń. Dokładny opis usług wraz z cenami oraz warunkami świadczeń znajduje się na stronach internetowych serwisu.

 7. Administrator może zmienić ceny lub zaprzestać świadczenia danych usług płatnych bez wcześniejszego informowania Klienta, jeżeli zmiany nie dotyczą obowiązujących umów.

 8. Administrator może odmówić opublikowania danego ogłoszenia jeżeli dane zawarte w formularzu budzą wątpliwości co do prawdziwości, rzetelności, zawierają błędy bądź gdy ogłoszenie nie jest związane bezpośrednio z tematyką serwisu. O powodzie odrzucenia Klient jest informowany drogą elektroniczną.

 9. W przypadku odrzucenia publikacji ogłoszenia powiązanego z usługą płatną (np. promocji, wyróżnienia), Administrator zwraca pobrane środki niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o powodzie odrzucenia.

§9

Płatności

 1. Klient korzystając z usług płatnych ma do wyboru formy płatności:

 • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPro S.A. (przelewy24).

2. Warunkiem uruchomienia usługi jest poprawna autoryzacja płatności.

3. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności.

4. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Administrator wezwie Klienta do zapłaty za usługę wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Administrator może odstąpić od umowy.

§10

Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci)

1. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z umową, Konsument powinien zareklamować usługę wraz z opisem niezgodności.

2. Administrator ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji wraz z opisem niezgodności.

3. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.;

 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

 • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

 • ze względu na siedzibę Administratora sprawę może kierować bezpośrednio do mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowe w Warszawie, przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

4. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§11

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami.

 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 3. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne inne informację mogące mieć wpływ na proces reklamacji.

 4. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§12

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:

 • o świadczeniu usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§13

Ochrona prywatnoś ci

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 1).

§14

Środki techniczne

1. W celu korzystania z serwisu, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies.

§15

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej serwisu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie serwisu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Administrator uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.